De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met iedere inschrijving en deelname bij :

- THE DANCE AREA - 

BEREIKBAARHEID

VAKANTIES & FEESTDAGEN

PROEFLES & INSCHRIJVING 

 • Nieuwe deelnemers kunnen eenmalig een proefles volgen en dienen zich alvorens online op te geven via het formulier: proefles. 
 • Om aan de eerstvolgende les te kunnen deelnemen, dient online een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier te worden ingeleverd - inclusief akkoord algemene voorwaarden. Het inschrijfformulier is tevens een machtigingsformulier voor automatisch incasso van het abonnement- rittenkaart en / of cursusgeld.
 • Bij tussentijds instromen, wordt het lesgeld naar rato berekend. 
 • De 10-rittenkaart met een geldigheidsduur van 15 lesweken is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Voor elke cursus waaraan wordt deelgenomen dient een aparte inschrijving te worden gedaan. 

BETALING 

 • Het inschrijfgeld voor abonnementen bedraagt €15,00 en wordt met het eerste incasso verrekend. 
 • De maandelijkse abonnementsbetaling heeft betrekking op 10 lesmaanden en wordt in 12 gelijke maandelijkse termijnen geïncasseerd. 
 • De automatische incasso vindt achteraf aan het eind van de maand plaats.
 • Zonder opzegging wordt het abonnement stilzwijgend verlengd.
 • Alle door The Dance Area te maken kosten voor inning van achterstallige abonnementsgelden zijn voor rekening van de deelnemer of diens gezag houder.
 • The Dance Area kan de hoogte van het lesgeld per dansseizoen (aug - juli) indexeren.
 • Wijzigingen van het mailadres en / of rekeningnummer dienen per mail naar info@thedancearea.nl te worden doorgegeven. 


LESSEN

 • The Dance Area kan de samenstelling van groepen (tussentijds) wijzigen op basis van het aantal deelnemers, leeftijd en dansniveau. 
 • The Dance Area kan een les annuleren, lesdagen en/of –tijden gedurende het seizoen wijzigen.
 • Indien een les door overmacht geen doorgang kan vinden, geeft The Dance Area dit zo spoedig mogelijk door aan de deelnemers.
  De les zal op een ander moment worden ingehaald of vervangen worden door een invaldocent.
 • Een gemiste les kan in overleg op een andere locatie worden ingehaald.
 • Bij verhindering van deelnemers vindt geen restituties van abonnement- of rittenkaartgelden plaats. 

UITSCHRIJVING

 • Opzegtermijn is één kalendermaand - bij The Dance Area betaal je maandelijks achteraf.
 • Uitschrijven kan door middel van het uitschrijfformulier. 
 • The Dance Area berekend bij uitschrijving een naheffing naar rato het aantal gedanste maanden. 
  Voorbeeld: Deelnemer of diens gezag houder heeft een abonnement van €270,00 op jaarbasis (12 x €22,50). De startdatum is 1 januari en het abonnement stopt met ingang van 1 april. Over de maanden januari - maart betaalt hij €4,50 extra per maand. Totale naheffing bedraagt: €13,50. 

AANSPRAKELIJKHEID

 • The Dance Area en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, opgelopen blessures of letsel als gevolg van de lessen.
 • Blessures, zwangerschap of andere lichamelijke/psychische klachten die van invloed zijn op de (dans)beoefening dienen voor de les kenbaar te worden gemaakt aan de docent.
 • The Dance Area is niet aansprakelijk bij beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen. Waardevolle spullen kunnen aan het begin van de les ingeleverd worden.

BEELDMATERIAAL

 • Regelmatig plaatsen wij foto's of video-opnamen voor promotie doeleinden, voor presentaties e.d.
  The Dance Area mag bij geen voorafgaande bezwaarmelding van de cursist, diens ouder / verzorger het beeldmateriaal gebruiken. 

HUIS- EN VEILIGHEIDSREGELS

 • Om te voorkomen dat de deelnemers tijdens de lessen worden afgeleid, is het niet toegestaan de lessen bij te wonen door anderen dan de deelnemers zelf m.u.v. proef- en kijklessen.
 • Deelnemers mogen niet voor lestijd de dansruimte binnenkomen mits docent anders aangeeft.
 • Bij afwezigheid graag een melding richting de docent of in de WhatsApp groep. 
 • Deelnemers die na afloop van de les op een ouder / gezag houder moeten wachten, melden zich bij de docent en wachten in de dansruimte.
 • Laat de dans- en kleedruimte netjes achter.